แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.gotomanager.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.gotomanager.com
10. Column/Section ที่ชื่นชอบ?11. ติดตาม ผู้จัดการ 360 องศา ฉบับ Magazine อย่างไร
12. ติดตามเว็บไซต์ gotomanager.com อย่างไร

13. เข้ามาทำอะไรบ้างในเว็บไซต์ gotomanager.com


14. คิดว่านิตยสารผู้จัดการ 360 องศาและเว็บไซต์ gotomanager.com เป็นอย่างไรบ้าง