แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.eduzones.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.eduzones.com
10. คุณรู้จักเว็บไซต์eduzones.com จากที่ใด

11. วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการเข้าใช้เว็บไซต์eduzones.com

12. ส่วนที่คุณใช้บริการมากที่สุดในเว็บไซต์eduzones.com13. คุณชอบเนื้อหาโซนใดมากที่สุดในเว็บไซต์eduzones.com14. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์eduzones.com

15. ส่วนใดที่คุณอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นในเว็บไซต์eduzones.com

16. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์eduzones.com โปรดระบุระดับความพอใจ ( คะแนนความพอใจ = 5 – 1 , มากที่สุด – น้อยที่สุด) หาข้อมูลเฉพาะทางได้สะดวก

17. สามารถสืบค้นได้สะดวก

18. เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์

19. ภาพประกอบสัมพันธักับเนื้อหา

20. ความเร็วในการแสดงข้อมูล

21. ข้อมูลทันสมัย

22. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

23. ใช้แล้วสนุกมีความบันเทิงพอเพียง

24. ความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเนื้อหา

25. ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์eduzones.com

26. ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะที่มีต่อเว็บไซต์eduzones.com