แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.homepro.co.th
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.homepro.co.th
10. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ homepro.co.th ในรูปแบบการดีไซน์

11. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ homepro.co.th ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

12. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ homepro.co.th ความถูกต้องของข้อมูล

13. ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ homepro.co.th ข้อมูลมีการ Update สม่ำเสมอ

14. ท่านใช้เวปไซต์โฮมโปรเพื่อวัตถุประสงค์ใด
15. หากท่านต้องการซื้อสินค้า Online สินค้าในกลุ่มใดที่ท่านสามารถตัดสินใจซื้อ


16. มูลค่าการซื้อสินค้าผ่าน Internet


17. ระยะเวลาล่าสุดที่ซื้อสินค้าบน Internet