แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ truehits.net
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ truehits.net
10. ช้อเสนอแนะหรือปัญหาการใช้งาน    11. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Truehits.net

12. คะแนนความพึงพอใจต่อเว็บไซตTruehits.net (5:มากที่สุด 1:ควรปรับปรุง)