แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www4.fisheries.go.th
10. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

11. หน้าเว็บไซด์มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ

12. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหา

13. ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ

14. การเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซด์มีความถูกต้อง

15. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

16. สีของพื้นหลัง สีของตัวอักษร อ่านง่ายและเหมาะสม

17. รูปแบบการจัดวางและนำเสนอภาพประกอบของกิจกรรมดูง่ายและเหมาะสม

18. ข้อเสนอแนะ