แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.positioningmag.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.positioningmag.com
10. ลักษณะเนื้อหาที่ชื่นชอบ

11. ปกติติดตาม Positioning ฉบับ Magazine อย่างไร
12. ปกติติดตามเว็บไซต์ positioningmag.com อย่างไร

13. ปกติเข้ามาทำอะไรบ้างในเว็บไซต์ positioningmag.com

14. คิดว่านิตยสารและเว็บไซต์ positioningmag.com เป็นอย่างไรบ้าง