แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.thai-mathpaper.net
10. ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในภาพรวม
11. การจัดวางเนื้อหา (layout)
12. สีสัน/รูปแบบ (theme)
13. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
14. ท่านรู้จัก Thai-mathpaper.net จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลใด


15. section ที่ประทับใจที่สุด

16. section ที่ควรปรับปรุง

17. เครื่องมือที่ท่านเคยใช้งาน