แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.opdc.go.th
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.opdc.go.th
10. เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับท่าน