แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.gmember.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.gmember.com
10. ความสวยงาม และ การออกแบบ ของ Gmember เป็นอย่างไร?
11. Gmember ใช้งานยากง่ายเพียงใด?
12. ปริมาณข้อมูลบน Gmember มีมากน้อยเพียงใด?
13. แล้วคุณภาพของข้อมูลล่ะ เป็นไงมั่ง?
14. ข้อมูลหาเจอง่ายหรือยากล่ะ?
15. รู้จัก Gmember ได้ยังไงอ่ะ?16. ข้อเสนอแนะอื่นๆ