แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.thaicatwalk.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.thaicatwalk.com
10. Your Sex?11. Are you in Fashion Industry?12. Your Location?
13. Do you Love ThaiCatwalk?14. Do you like Style/Theme of ThaiCatwalk?


15. Easy to use?


16. Photo in Gallery : Big or Small?17. Do you want to add comment under Fashion Gallery?18. Have ever read \"Fashion Forum\"?


19. Can Thai Fashion go to the World?20. Can Thai Fashion be Big Brother of Asia?