แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.sipa.or.th
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.sipa.or.th
10. ท่านรู้จักเว็บไซต์จากที่ใด

11. ต้องการให้ SIPA ช่วยหรือสนับสนุนด้านใด