แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.motortrivia.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.motortrivia.com
10. คุณสนใจข่าวรถยนต์ในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่ากัน


11. ปัจจุบันนี้คุณติดตามข่าวสารรถยนต์จากสื่อใดมากที่สุด