แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.foodtravel.tv
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.foodtravel.tv
10. วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Foodtravel.tv

11. คะแนนแความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ FoodTravel.tv (5:มากที่สุด 1:ควรปรับปรุง)

12. ช้อเสนอแนะหรือปัญหาการใช้งาน